February 2005

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
30OFF 31"B" Days 1"B" Days 2"B" NightsPP 3
3"B" Nights 4OFF 5OFF
6OFF 7OFF 8"B" Days 9"B" Days 10"B" Nights 11"B" Nights 12OFF
13OFF 14OFF 15OFF 16"B" DaysPP 4
17"B" Days 18"B" Nights 19"B" Nights
20OFF 21OFF 22OFF 23OFF 24"B" Days 25"B" Days 26"B" Nights
27"B" Nights 28OFF 1OFF 2OFF 3OFF 4"B" Days 5"B" Days